Migren İçin Profilaktik Bir Tedavi Olarak Manuel Terapi

Migren, iş, ev ve sosyal yaşam üzerinde yüksek etkisi olan yaygın ve sıklıkla problem yaratan bir hastalıktır. 1 yıllık migren prevalansının% 15 olduğu tahmin edilmektedir ve migren Global Hastalık Yükü çalışmasında yedinci en yüksek problem nedeni olarak sıralanmıştır. Bu nedenle migren sıklığını azaltan etkili tedavilere son derece ihtiyaç vardır. Migrenin profilaktik yönetimi genellikle farmakolojik tedaviden oluşur. Profilaktik ilaç tedavisi (örn. Propranolol, topiramat veya amitriptilin) ​​hastaların% 50’sinde migren ataklarını% 50 oranında azaltır.

Bununla birlikte, bu ilacı almanın bazı dezavantajları vardır. Günlük profilaktik ilaç alımı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi bazı hastaların bu ilacı reddetmesine neden olan yan etkilere neden olabilir. Bu, migren sıklığını azaltmak için farmakolojik olmayan profilaktik tedavilere artan bir talebe yol açmıştır.

Geçtiğimiz on yıllarda yapılan birkaç çalışmanın sonuçları, manuel terapinin (MT) migren sıklığını ve yoğunluğunu azaltmak için etkili bir tedavi olabileceğini düşündürmektedir.
Baş ağrılarının tedavisi için MT tedavisi genellikle servikal ve torasik omurganın mobilizasyonu ve manipülasyonu ile birlikte spesifik egzersizler, postür düzeltmeleri ve miyofasiyal yumuşak doku tekniklerinden oluşur. Egzersizle birlikte servikal omurganın mobilizasyonu ve manipülasyonunu içeren multimodal bir MT yaklaşımının gerilim tipi baş ağrısında etkili olduğu bildirilmiştir.

Migrenin patofizyolojik mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır, ancak trigemino-servikal kompleksin duyarlılığının önemli bir rol oynadığı öne sürülmüştür. Bartsch ve Goadsby, C1-C3’ün servikal dorsal kökleri tarafından nosiseptif afferent girdinin ve trigemino-servikal kompleksteki ikinci dereceden nöronlara trigeminal afferent girdinin yakınsamasını göstermiştir. Servikal ve trigeminal nosisepsiyonun bu yakınsaması, aynı zamanda servikal ve sefalik bölgelerde ağrı ve allodini yaşayan migrenli kişilerin sık klinik görünümü ile desteklenmektedir. Servikal miyofasiyal yapılar üzerindeki manuel baskı, trigemino-servikal kompleksteki servikal ve oftalmik nosiseptif aferentlerin yakınsamasına dayalı olarak yönlendirilen ağrıyı gösteren tipik bir migren baş ağrısını tetikleyebilir.

Azalan basınç ağrı eşikleri, duyarlılaşma ile ilişkilendirilmiştir. Migrende, üst servikal yapılarda ve trapezius kasında düşük basınç ağrı eşikleri yaygındır. Migren, servikal miyofasiyal tetik noktaları, boyun fleksör kaslarının dayanıklılığının azalması ve üst servikal omurganın kısıtlı hareketliliği gibi servikal kas iskelet disfonksiyonu ile ilişkilidir. Servikal nosiseptif girdiyi azaltmak ve trigemino-servikal kompleksin duyarlılığını azaltmak için miyofasiyal tetik noktaları, boyun kasları kuvvetlendirme egzersizleri ve servikal ve torasik omurga hedeflerinin mobilizasyonları üzerindeki manuel basınç tekniklerinin bir kombinasyonu uygulanabilir. Manuel tedavinin, trigemino-servikal kompleksteki nosiseptif iletimi azaltarak migren sıklığını azaltabileceğini varsayılmaktadır.

Bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışmaya dahil edilme kriterleri 18 ile 65 yaşları arasında olmak ve Uluslararası Baş Ağrısı Bozuklukları Sınıflandırması (ICHD) III tanısal kriterlerine göre 1 yıldan uzun süredir migren ataklarının olması,bir pratisyen hekim veya nörolog tarafından migren tanısını konmuş olmalı ve atak sıklığı ayda iki kez veya daha fazla olmalıdır. Katılımcılar yalnızca migren atakları arasında veya bir atak sırasında eşlik eden boyun ağrıları varsa dahil edilecektir. Son 3 ayda migren stabil ise ve ilaç kullanımı değişmemişse profilaktik ilaç kullanımına izin verilmektedir. Hariç tutma kriterleri (şüpheli) malignite, gebelik, serebrovasküler hastalık, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalıkları,aşırı ilaç kullanımı,baş ağrısı, mevcut depresyon veya diğer şiddetli psikiyatrik hastalık teşhisi, romatoid artrit, ciddi veya sistemik enfeksiyon, ateş veya migren ilaçlarında değişiklik olması,çalışmadan 3 ay önce ve çalışmanın başlamasından 3 ay öncesine kadar migren için MT tedavisi almış olmaktır.

Multimodal manuel terapi (MT) tedavisi, nosiseptif servikal afferent çıktısını azaltmak için servikal fonksiyonu geri getirmeyi amaçlamaktadır. Tedavi, boyun ağrısı yoğunluğunu ve servikal kas hassasiyetini azaltmak için trapezius kası ve üst servikal / suboksipital kas sistemi üzerinde manuel basınç tekniklerini içermektedir. Boyun kasları kuvveti, düşük yüklü kraniyoservikal kas egzersizleri verilerek ve oturma ve ayakta duruşlarının uygun olmayan pozisyonları gözlemlenerek eğitilmiştir. Seçilen spinal mobilizasyonlar, servikal ve torasik omurganın düşük ve yüksek hızlı teknikleridir. Tüm katılımcılar için uygun olacak bir protokol oluşturmak için, ciddi advers olaylarla ilişkili olası bireysel risk faktörleri nedeniyle çalışmada üst servikal bölgenin (C0 – C3) yüksek hızlı itme manipülasyonu uygulanmamıştır.

Katılımcılara duruş ve ev egzersizleriyle ilgili talimatlar kitapçıklarda verilmiştir. MT müdahalesi, haftada bir tedaviden başlayarak ve ardından 12 hafta boyunca iki haftada bir olmak üzere, her biri 30 dakikalık maksimum dokuz seanstan oluşmuştur.

12 haftalık tedavi süresince, katılımcılardan migrenleri için ek tedaviler veya ilaç kullanmamaları istenmiştir. Tüm takip ölçümlerinde, ek tedavilerin ve ilaçların olası kullanımı istenmiş ve kaydedilmiştir.Katılımcılar, MT tedavi protokolünü ve ölçümleri sorunsuz bir şekilde tolere etmişlerdir.

Kontrol müdahalesi olarak plasebo veya sahte manuel terapi tedavisini dahil edilmemiştir ancak birincil bakım ortamında iki aktif ve yaygın olarak kullanılan tedavi müdahalesini karşılaştırma seçilmiştir. Sık migren hastaları için bir karşılaştırıcı olarak etkili bir profilaktik tedaviden vazgeçmenin etik olmayacağı savunulmuştur.

Klinik Çıkarım: Boyun manipülasyonları (C0-C3) migren tedavisinde etkili olabilmekle beraber migren atağının etkisinin azaltılmasında da etkili olabilir.

Bize Ulaşın!